top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1  –  Kennisname en toepasselijkheid:

 

De cliënt verklaart uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze overeenkomst en verklaart dat deze overeenkomst steeds van toepassing zijn op elke zaak of dossier dat de advocaat (zie hierna bij de titel “informatie over het kantoor” voor de identiteit, adres en andere gegevens van de advocaat) voor de cliënt behandelt.

 

De advocaat oefent een vrij beroep uit: zijn onafhankelijkheid en integriteit waarborgen een doeltreffende tussenkomst. Hij garandeert in geen enkel geval het tot stand komen van een bepaald resultaat. De verbintenis van de advocaat is een inspanningsverbintenis. Het beroep van advocaat is onderworpen aan dwingende regels, vervat in het Gerechtelijk Wetboek, en aan de regels van de Vlaamse Orde van Advocaten.

 

Het staat de advocaat vrij om onder zijn verantwoordelijkheid de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk te laten verrichten door een door hem aangewezen advocaat en/of medewerker. Deze voorwaarden zullen daarbij volledig van toepassing blijven. Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan aan de advocaat. De advocaat doet slechts met uitdrukkelijke instemming van de cliënt een beroep op andere derden, zoals notarissen, deskundigen of accountants, gekozen in overleg met de cliënt.

 

Indien enig beding, deel uitmakend van deze voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn, blijft de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betrokken beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

 

Art. 2 – Honorarium en vergoedingen

 

De cliënt is aan de advocaat een honorarium, alsmede vergoeding voor de gemaakte kosten verschuldigd, overeenkomstig de bij de advocaat tarieven, berekeningsmethode en werkwijzen, zoals hierna gedetailleerd.

Tussen partijen is, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, overeengekomen dat de kosten en erelonen zullen worden bepaald als volgt:

1) Administratieve kosten:

 

kantoorkosten en briefwisseling:

 

opening dossier (vast tarief) 50,00 EUR

verplaatsingskosten (per km) 0,45 EUR

briefwisseling (per pagina) 11,00 EUR

procedureakten (dagvaarding, conclusie, verzoekschrift, …) (per pagina) 11,00 EUR

aangetekende zendingen en uitzonderlijke portkosten

volgens opgave

fax (per faxbericht) 0,20 EUR

fotokopieën 0,20 EUR

 

2) Ereloon:

 

  • Volgens uurloon: tussen € 135,00/uur en € 150,00/uur op basis van een timesheet bij te houden door de advocaat. De tijd voor verplaatsingen wordt aangerekend aan 85,00 EUR/uur.

  • Op verzoek van de cliënt, of volgens de noodwendigheden van de zaak, zal de advocaat provisionele tussenafrekeningen opmaken betrekkelijk de aan te rekenen kosten en erelonen.

  • Alle provisie- en ereloonnota’s dienen betaald te worden binnen de 14 dagen. Na schriftelijke aanmaning tot betaling en bij gebrek aan terecht bevonden protest, is de cliënt op het openstaande saldo rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet vanaf de datum van de aanmaning.

  • Indien de cliënt niet akkoord gaat met het gevraagde voorschot of de eindstaat moet hij deze binnen veertien dagen na ontvangst schriftelijk protesteren.

  • In samenspraak met de cliënt is het mogelijk dat de advocaat een beroep doet op een derde-specialist (bijv. accountant, landmeter,…) Deze kosten dienen uiteraard steeds door de cliënt te worden gedragen.

 

Art. 3 – Medewerking en bereikbaarheid van de cliënt:

 

De cliënt dient spontaan alle met zijn zaak verbonden informatie onmiddellijk te verstrekken aan de advocaat en er voor zorg te dragen dat hij correcte medewerking verleent aan het verloop van het dossier en steeds bereikbaar is voor de advocaat. Indien de cliënt voor de behartiging van de zaak de noodwendige medewerking niet verleent, en/of niet voldoende bereikbaar blijkt te zijn voor de advocaat, staat het de advocaat vrij om voor de cliënt geen werkzaamheden meer te verrichten en zich geheel aan de zaak te onttrekken, zonder aansprakelijkheid van de advocaat. De cliënt is gehouden de advocaat onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de advocaat verstrekte gegevens, informatie en stukken.

 

Art. 4 – Intellectuele rechten

 

Alle rechten m.b.t. de intellectuele prestaties die de advocaat bij de uitvoering van de hem toevertrouwde opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder begrepen adviezen, werkwijzen, contracten, ontwerpen van procedurestukken, komen toe aan de advocaat, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen. Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke instemming van de advocaat, is het de cliënt verboden de intellectuele verwezenlijkingen of de vastleggingen daarvan te verspreiden, openbaar te maken of te exploiteren op eender welke wijze.

 

Art. 5 – Aansprakelijkheid

 

De aansprakelijkheid van de advocaat is beperkt tot het bedrag waarvoor de beroepsaansprakelijkheid van de advocaat verzekerd is en tot het maximum van de basispolis onderschreven door de orde van advocaten bij de balie waaraan de advocaat is ingeschreven of zijn beroepsaansprakelijk heeft verzekerd. De advocaat informeert de cliënt dat voor de specifieke behandeling van zijn zaak, voorwerp van deze overeenkomst, een hogere verzekering kan worden afgesloten mits het betalen van een bijkomende premie.

De cliënt vindt de gewone verzekering van de advocaat voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij lijdt ten gevolge van een beroepsfout van de advocaat wordt beperkt tot het bedrag waarvoor de advocaat is verzekerd.

Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade om eender welke reden niet zou dekken, dan wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout van de advocaat beperkt in hoofdsom, kosten en intrest tot een bedrag van € 10.000,00.

Afschriften van de genoemde voorwaarden van de verzekeringspolis worden aan de cliënt of de overige belanghebbenden op verzoek kosteloos ter beschikking gesteld.

 

Art. 6 – Derdengelden

De advocaat stort alle bedragen die hij voor zijn cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan zijn cliënt., tenzij hierover een andere afspraak zou zijn gemaakt. Indien de advocaat een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt hij de cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt hij hem op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort. De advocaat mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon. Hij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten van de advocaat te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen. De advocaat stort alle bedragen die hij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden, onmiddellijk door aan deze derden.

 

Art. 7 – Opzegging samenwerking

 

De cliënt is steeds gerechtigd een einde te stellen aan de samenwerking met de advocaat, zonder enige schadevergoeding. Ingeval van invordering van bedragen zal, wanneer de cliënt een einde maakt aan de samenwerking, de advocaat een proportioneel ereloon kunnen aanrekenen, op de nadien bekomen bedragen, wanneer op het ogenblik van de beëindiging van de samenwerking door de cliënt, de zaak reeds volledig in staat was en enkel nog diende gepleit te worden.

Op eerste verzoek zal de advocaat aan de cliënt de stukken van het dossier terugbezorgen.

De advocaat is eveneens gerechtigd de samenwerking ten alle tijde te beëindigen, mits hij de cliënt hiervan tijdig en schriftelijk verwittigt. Voor de bepaling van het ogenblik waarop hij zijn prestaties staakt, dient de advocaat rekening te houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.

Bij opzegging van de overeenkomst blijven de reeds gepresteerde kosten en erelonen, en indien het ereloon forfaitair of proportioneel wordt begroot, het pro rata ereloon voor de reeds gepresteerde prestaties, verschuldigd door cliënt.

 

Art. 8 – Toepasselijk recht en geschillen

 

Het Belgisch recht is van toepassing. Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur in der minne. Zij laten voorafgaand aan de procedure bij voorkeur, echter zonder dat dit in iedere zaak verplicht is, de zaak oproepen tot minnelijke schikking voor de rechtbank of voor een daartoe bevoegde instantie bij de Orde van advocaten.

 

bottom of page