top of page
Solidu Advocaten
Handels -en ondernemingsrecht

Handels- en ondernemingsrecht:

 

Als ondernemer – zij het van éénmanszaak over KMO tot groepering van ondernemingen – komt u dagelijks in aanraking met juridische vraagstukken.

 

Er zijn talloze juridische vraagstukken in het Ondernemingsrecht zoals onbetaalde facturen, handelshuur, WCO, faillissement, handelsagentuur, geschillen met consumenten of onderaannemers, bestuurdersaansprakelijkheid etc.

 

SOLIDU Advocaten adviseert u onder meer inzake:

 

 • Algemene factuur- en verkoopsvoorwaarden

 • Invorderingen van uw facturen

 • Handelshuur

 • Oprichting vennootschap

 • WCO (gerechtelijke reorganisatie)

 • Faillissement

 • Bestuurdersaansprakelijkheid

 • Aanneming en bouwgeschillen

 • Concessieovereenkomsten, franchising,…

 

 

Familierecht:

 

Familie is uiteraard het belangrijkste in het leven van een mens. Familiebanden zijn krachtig maar ook soms broos en kwetsbaar. De gevolgen van het aangaan van een bepaalde band (bijvoorbeeld huwelijk, wettelijke samenwoonst,…) heeft een enorme juridische impact.

De beëindiging van dergelijke band (bijvoorbeeld echtscheiding, overlijden,…) brengt vaak nog meer juridische vraagtekens met zich mee.

 

SOLIDU advocaten tracht in eerste instantie steeds in onderling overleg met de betrokken partijen tot een aanvaardbaar akkoord te komen. In sommige gevallen in een procedure echter onvermijdbaar.

 

SOLIDU Advocaten adviseert U onder meer inzake:

 

 • Ouderlijk gezag

 • Omgangsrecht

 • Onderhoudsbijdragen (alimentatie – bijzondere kosten)

 • Ouderschapsovereenkomsten

 • Echtscheiding, al dan niet met onderlinge toestemming

 • Testamenten

 • Afwikkeling nalatenschap

 

 

Strafrecht:

 

Krijgt u een uitnodiging tot verhoor of wordt u gedagvaard?

 

Indien u een uitnodiging tot verhoor ontvangst, is de bijstand van een advocaat aangewezen.

Een strafdossier zal door de rechtbank steeds worden beoordeeld op basis van de verklaringen in het dossier.

Het is dan ook evident dat een voorbereiding op uw verhoor nuttig is.

 

Indien u een dagvaarding ontvangt om te verschijnen voor de politierechtbank of correctionele rechtbank, betekent dit niet dat u reeds veroordeeld bent. De dagvaarding betekent dat de verzamelde bewijselementen door het Openbaar Ministerie zullen worden voorgelegd aan een onpartijdige rechtbank, en dat u over de mogelijkheid beschikt om uw verdediging te voeren met betrekking tot de betichtingen en de beweerde bewijzen in het strafdossier. Een gedegen voorbereiding is ter zake noodzakelijk. Deze omhelst een aandachtige studie van het strafdossier, besprekingen met U als cliënt en vervolgens de voorbereiding van een overtuigend pleidooi.

 

SOLIDU Advocaten staat u bij:

 

 • als slachtoffer van misdrijven bij wijze van een burgerlijke partijstelling

 • als verdachte bij politie en onderzoeksrechter naar aanleiding van het eerste verhoor (Salduz bijstand)

 • in gerechtelijke onderzoeken: tijdens het vooronderzoek, burgerlijke partijstelling in handen van de onderzoeksrechter, het formuleren van verzoeken tot bijkomende onderzoekshandelingen, formuleren van verzoek tot inzage in het strafdossier, formuleren van verzoeken tot opheffing van beslag,...

 • in uw strafrechtelijke verdediging als beklaagde voor politierechtbank, correctionele rechtbank, hof van beroep, hof van assisen

 • als aangehoudene voor raadkamer en kamer van inbeschuldigingstelling

 • als gedetineerde bij procedure voor de strafuitvoeringsrechtbank

 

 

Mede-eigendom en beheer:

 

U bent eigenaar van een appartement waarbij er sprake is van mede-eigendom.

De lijst met mogelijke betwistingen die kunnen ontstaan in het kader van appartementsmede-eigendom is lang. De wetgeving is bijzonder complex en vereist de nodige expertise.

 

 

SOLIDU Advocaten adviseert U onder meer inzake:

 

 • Betwistingen omtrent private of gemeenschappelijke delen

 • Het aanvechten van een verslag van de algemene vergadering

 • Geschillen met de syndicus of een andere mede-eigenaar

 • Betwistingen omtrent uw afrekening voor de mede-eigendom

 • Discussie omtrent de basisakte

 

 

Burgerlijk recht en aansprakelijkheidsrecht:

 

Het burgerlijk recht – ook wel privaat recht genoemd - vat de regels samen met betrekking tot de onderlinge verhoudingen tussen personen.

 

Wanneer dit gaat over contractuele geschillen dan zijn de algemene regels van het burgerlijk recht van toepassing, zij het dat overeenkomsten vaak zelf in hoofdzaak de verhoudingen tussen partijen kunnen regelen.

 

SOLIDU Advocaten adviseert u dan ook onder meer inzake:

 

 • Algemene contractuele geschillen (verhoop, lastgeving, aanneming, pacht,…)

 • Opstellen overeenkomsten zoals leningsovereenkomsten, huurovereenkomsten, schulderkentenissen,…

 

Wordt u aansprakelijk gesteld voor vermeende schade of meent u zelf schade te lijden ten gevolge van het (al dan niet foutief) handelen van een derde, dan spreekt men in de regel over een buitencontractueel geschil. In dit geval dan kan u zich vaak wenden tot uw verzekeraar of uw rechtsbijstandsverzekeraar. Uiteraard is professionele bijstand van een advocaat aangewezen.

 

 

Verkeersrecht:

 

Het verkeer wordt de laatste jaren hectischer en meer ingewikkeld.

U wordt niet enkel geconfronteerd met meer regels, maar ook met meer actoren in het verkeer.

De kans bestaat dat u vroeg of laat voor de Poltierechtbank dient te verschijnen. Dit kan in de hoedanigheid van een verkeersslachtoffer maar ook de hoedanigheid van beklaagde.

 

SOLIDU Advocaten adviseert u en staat u bij:

 

 • als slachtoffer van een verkeersongeval: u kan schadevergoeding vragen van de dader via burgerlijke partijstelling

 • als beklaagde wanneer u een pro justitia ontvangt (dagvaarding voor de politierechtbank) voor één of meerdere verkeersinbreuken (alcoholintoxicatie, dronkenschap, overdreven snelheid, vluchtmisdrijf, psychotrope stoffen in het verkeer, andere verkeersovertredingen)

 

 

Bouwrecht:

 

Heeft u als bouwheer schade geleden bij het optreden van uw architect of aannemer? Wordt u als aannemer of architect aangesproken voor mogelijke schadegevallen of bestaat er betwisting over uw erelonen en facturen dan kan u steeds bij ons op kantoor terecht voor professioneel advies.

 

SOLIDU Advocaten adviseert u dan ook onder meer inzake:

 

 • Algemene bouwgebreken

 • Tienjarige aansprakelijkheid en verborgen gebreken

 • Wet Breyne

 • Geschil met uw architect, aannemer of promotor

 • Geschillen tussen aannemers en onderaannemers

 • Gerechtelijke expertises

 

Hippisch recht:

 

U heeft een paard, een manège of een stal. U bent fokker of houder van een paard. SOLIDU Advocaten heeft in de loop der jaren een bijzondere expertise opgebouwd in het hippisch recht.

 

Het betreft een bijzondere tak van het recht die een doorgedreven kennis vereist.

 

SOLIDU Advocaten adviseert U onder meer inzake:

 

 • De koop of verkoop van een paard

 • Contracten met ruiters en/of manèges

 • Verborgen gebreken bij de aan- verkoop van uw paard

 • De revindicatie van uw (gestolen) paard

 

 

Huurgeschillen:

 

Verhuurt dan wel huurt u een woning dan weet u ongetwijfeld dat dit vaak problemen met zich meebrengt. Heeft u nood aan een huurovereenkomst op maat, wenst u uw achterstallige huurgelden eindelijk effectief betaald te zien of wenst u de huurder uit de woning te laten zetten; in alle gevallen kan u beroep doen op ons kantoor voor adviesverlening en bijstand in gerechtelijke procedures.

 

Ook indien u handelshuurder of verhuurder bent, kan SOLIDU Advocaten u met het gepaste professionele advies bijstaan.

Familierecht
Strafrecht
Mede-eigendom en beheer
Burgerlijk recht en aansprakelijkheidsrecht
Verkeersrecht
Bouwrecht
Hippisch recht
Huurgeschillen
bottom of page